دیجی سرویس

عیب های یخچال فریزر


عیب های یخچال فریزر


مشکل اول: صدای یخچال فریزر زیاد است
یکی از رایج ترین مشکالت یخچال های خانگی صدای غیر طبیعی یخچال است. آیا علت صدای یخچال خود را می دانید؟ در ارتباط
با صدای فن یخچال چه می دانید؟
راه حل احتمالی: یکی از علل صدای یخچال، موتور فن اواپراتور است. معموال در اثر فرسودگی و درنتیجه عدم رسیدگی و سرویس
نکردن دوره ای یخچال، موتور فن اواپراتور خشک و فرسوده می شود و صدای آزار دهنده یخچال را ایجاد خواهد کرد. این مشکل با
روغن کاری معموال برطرف می شود. در غیر اینصورت باید به فکر تعویض قطعه باشید. البته، باید مطمئن شوید هنگامی که چنین
اتفاقی می افتد، سایر فریزرهایی که دقیقا همان صدا را می دهند، با تعویض موتور فن اواپراتور مشکل آنها برطرف شده است.
یکی دیگر از مواردی که علت صدای یخچال می باشد، برخورد پره های فن یخچال به توده برفکی است که بر روی اواپراتور شکل
گرفته است. همچنین می توان کثیف شدن بیش از حد موتور فن کمپرسور را نیز به لیست مواردی که منجر به صدا دادن یخچال می
شوند، اضافه نمود. با این حال، سر و صدای فریزر ممکن است به دالیل زیر نیز باشد:
صداهای کلیک مانندی که یخ ساز به خاطر عبور یخ ها به درون مخزن ایجاد می کند.
صداهای سیز مانندی که به خاطر سیکل یخ زدایی ایجاد می شود.
صداهای شرشر مانند ریختن آب که در حین فرآیند یخ سازی ایجاد می شود.
صدای فش فش یا غژغژ که به خاطر کم و زیاد شدن سرعت فن ایجاد می شود.
سؤال اساسی که اینجا از خود می پرسید این است که اگر یخچال فریزر هیچ مشکلی ندارد، آیا یخ ساز کار می کند؟ آیا فریزر دمای
الزم را حفظ می کند؟ آیا آب و یخ را تخلیه می کند؟ اگر همه این بخش ها در حال کار کردن هستند، پس سر و صدای یخچال احتماال
فقط به خاطر شرایط عملکرد عادی اتفاق می افتد. برای اطالع از جزئیات خاص مربوط به صداهای غیر طبیعی یخچال فریزر، می
توانید به دفترچه راهنمای آن مراجعه کنید.


مشکل دوم: برفک یخچال فریزر


به وجود آمدن برفک و یخ زدن داخل یخچال از جمله مواردی است که سبب کاهش راندمان و افت عملکرد سرمایشی یخچال و نیز
مشکالتی در ادامه کار می شود.
علت برفک زدن یخچال:
دلیل تشکیل برفک یخچال این است که هوای مرطوب و گرم خارج و اطراف یخچال، با ورود به داخل یخچال و اختالط با هوای خنک،
میعان یافته و بر روی لوله ها تشکیل برفک می دهند. با گذشت زمان و سفت و سخت شدن این برفک ها با یخ زدگی داخل یخچال
مواجه خواهیم شد.
راه حل رفع برفک یخچال:
بسته به محلی که برفک تشکیل شده است، علت یخ زدن داخل یخچال متفاوت بوده و عیب یابی مشکل برفک یخچال متفاوت می باشد:
ممکن است برفک در اطراف درب فریزر تشکیل شود. این حالت نشان دهنده این است که درب یخچال فریزر کامال بسته نشده است.
ممکن است ایراد از واشر یا بست درب باشد. مطمئن شوید که این بستها سالم بوده و کامال به درب چسبیده اند. وجود هرگونه پارگی
و یا ساییدگی در الستیک دور درب یخچال فریزر نشان دهنده زمان تعویض الستیک درب یخچال می باشد.
اگر برفک کم و در همه جا دیده می شود، ممکن است بدلیل دمای خیلی پایین یخچال فریزر باشد.
توصیه می کنیم برای خواندن مطالب بیشتر در رابطه با عیب یابی یخچالی که برفک می زند و اطالع از راهکارهای رفع آن، به مقاله
علت برفک زدن یخچال مراجعه کنید.


مشکل سوم: خاموش نشدن یخچال یا یکسره شدن یخچال


علت خاموش نشدن یخچال می تواند چندین چیز مختلف باشد. در هر صورت، پیوسته کار کردن یخچال و یا به بیان دیگر یکسره شدن
یخچال، نه تنها باعث ایجاد سر و صدای زیاد شده، بلکه باعث افزایش مصرف برق و هزینه گزاف آن در انتهای هر ماه می گردد.
یکی از دالیل خاموش نشدن یخچال فریزر و کارکرد زیاد یا پیوسته آن، وجود گرد و غبار و آلودگی در محیط خانه و مخصوصا
اطراف کویل ها یا لوله های کندانسور یخچال است.
یکی دیگر از دالیل یکسره شدن یخچال فریزر، تنظیم دمای یخچال فریزر بر روی مقادیر پایین بوده که اشتباه است. این امر موجب
کارکرد زیاد کمپرسور و استهالک آن می گردد که از عمر مفید یخچال فریزر نیز می کاهد. همچنین موجب یخ زدن مواد غذایی در
یخچال می گردد.
ممکن است موارد مطرح شده موجب رفع مشکل نشوند. بطور کلی مهمترین اجزائی که در رابطه با خاموش نشدن و یکسره شدن
یخچال می بایست بررسی شوند، شامل: تایمر دیفراست، هیتر دیفراست، ترموستات و ... می گردد، که در اینصورت الزم است توسط
متخصصین و تعمیرکاران باتجربه بازرسی و تست شوند.
برای اطالعات بیشتر در رابطه با عیب یابی یخچال فریزری که خاموش نمی شود یا یکسره شده است، به مقاله علت خاموش نشدن
یخچال مراجعه کنید.


مشکل چهارم: یخچال اتومات نمی کند و روشن نمی شود


اتومات نکردن یخچال و روشن نشدن آن، قطعا مشکل بزرگ و شاید به نوعی بزرگترین مشکل یخچال فریزر به حساب بیاید. چرا که
عمر مواد غذایی دوام کوتاهی داشته و به سرعت فاسد می شوند. لذا در صورت ادامه داشتن این مشکل و روشن نشدن یخچال، امکان
فساد مواد غذایی و ضرر و زیان گزاف وجود خواهد داشت.
دالیلی که ممکن است باعث بروز چنین مشکلی برای یخچال شما شوند، متفاوت است و در صورتی که ایراد کوچکی وجود داشته
باشد، ممکن است خودتان از پس عیب یابی و رفع این مشکل بربیایید. با این وجود در اکثر اوقات الزم است تا با متخصص مجرب در
این زمینه تماس گرفته و کمک بخواهید.
علت روشن نشدن یخچال می تواند متفاوت باشد. بطور کلی موارد زیر در این خصوص مهم اند:
فیوز برق را چک کنید: با وجود سادگی این مرحله، بهتر است مطمئن شوید که با تغییر فیوز برق و اتصال دو شاخه دستگاه به یک
پریز دیگر، مشکل رفع می گردد یا خیر.
برد کنترل الکترونیکی: برد کنترل یخچال یکی از قطعات الکترونیکی بسیار حساس و نیز گران قیمت دستگاه به حساب می آید که
وظیفه تنظیم و کنترل دما و کنترل سیستم دیفراست و کمپرسور را بعهده دارد. ممکن است ایراد کوچکی در برد کنترل الکترونیکی
یخچال به روشن نشدن و کار نکردن آن منجر شود. این جزء از یخچال می بایست توسط تعمیرکار متخصص بررسی و تعمیر شود.
سوئیچ کنترل دمای سرد:

این سوئیچ که گاها سوئیچ کنترلر دما نیز خوانده می شود، کمپرسور و فن را راه اندازی میکند و تا زمانی
که فن ها شروع به کار نکنند، یخچال فریزر روشن نخواهد شد. در صورت وجود ایراداتی در مدار، ممکن است این سوئیچ دچار عیب
گردیده و الزم باشد تا توسط تکنسین تعمیر گردد و یا در صورت عیب کلی، ملزم به تعویض باشد.
رله اورلود: هنگامی که متوجه صدای کلیک خفیفی در یخچال خود شدید و با روشن نشدن یخچال روبه رو گشتید، ممکن است مشکل
از رله اورلود باشد. تعمیر و بررسی این رله، کاری نیست که بدون تخصص و مهارت تکنسین قابل انجام باشد. متخصصین حاذق با
بررسی دستگاه به کمک مولتی متر و انجام دیگر تست های پیچیده، از صحت کارکرد رله باخبر شده و ممکن است در مواقعی نیز به
تعویض آن توصیه نمایند.


مشکل پنجم: فریزر کار نمی کند


راه حل احتمالی: کنترل های الکترونیکی باید جایگزین شوند. اما ابتدا بررسی کنید که آیا چراغ داخلی یخچال و چراغ فریزر کار می
کند یا نه. اگر کار نمی کنند، ممکن است به این خاطر باشد که برق به دستگاه نمی رسد. بررسی کنید که کنترل های دستگاه به درستی
تنظیم شده اند یا خیر.
دستگاه های جدیدتر یک نمایشگر حالت دمو )حالت فروشگاهی( دارند که در حالت های خاص، یخچال فریزر را بدون سرمادهی راه
اندازی می کند. در اغلب موارد، دستورالعمل های مربوط به نحوه قرار دادن دستگاه در داخل یا خارج از حالت دمو را می توانید در
بخش تنظیم کنترل های دستگاه در دفترچه راهنما مطالعه کنید.
تنظیمات دیگری که باید بررسی شوند، این است که فریزر به برق اتصال دارد و اینکه آیا در حالت خاموش تنظیم شده است؟ مطمئن
شوید که کنترل های دستگاه، برای فریزر در حدود ۰ درجه فارنهایت )۱۸ -درجه سانتیگراد( و یخچال در حدود ۳۷ درجه فارنهایت
)۳ درجه سانتیگراد( تنظیم شده اند. کنترل های مکانیکی باید به تنظیمات میانی تنظیم شوند. برای تنظیم دمای دستگاه می توانید به
دفترچه راهنمای یخچال فریزر مراجعه کنید.
مطمئن شوید که یخچال فریزر به پریز برق متصل می باشد. همچنین این موارد را چک کنید: روشن بودن چراغ داخلی، روشن بودن
صفحه نمایش رابط کاربری و تخلیه آب و یخ توسط یخچال فریزر.
اگر یخچال برق ندارد، پریز برقی که دوشاخه یخچال به آن متصل است را بررسی کنید. می توانید با یک سشوار برق رسانی پریز را
بررسی کنید. اگر پریز برق مشکلی ندارد، عیب یابی یخچال ممکن است در بردهای کنترل اصلی و یا رابط کاربری باشد و یا دستگاه
های مانیتورینگ دما مانند سنسورها یا ترموستات یخچال خراب شده باشند.


مشکل ششم: یخچال خنک نمی کند یا دمای یخچال گرم است


راه حل احتمالی: اگر ترموستات یخ زدایی به درستی کار نمی کند، باید جایگزین شود. دمای طبیعی فریزر بین ۰ تا ۵ درجه فارنهایت
است. درصورتی که فریزر بیش از حد گرم است اما بخش یخچال دمای مطلوب را حفظ کرده، می بایست موارد زیر را بررسی نمود:
بررسی کنید که دمای فریزر بطور تصادفی به دمای گرمتر از حد مورد نظر تنظیم نشده باشد. اگر این چنین بود، توصیه می شود
دمای فریزر را در حدود ۰ درجه فارنهایت )۱۸ -درجه سانتیگراد( تنظیم نمایید.
دقت کنید که بسته های مواد غذایی که در فریزر قرار می دهید، بیش از حد نباشند. توصیه می شود بین %۷۰ تا %۸۵ ظرفیت فریزر
را پر کنید. اگر فریزر را بیش از حد پر کنید، بسته های مواد غذایی به هم می چسبند و هوای سرد در بین آنها گردش نمیکند. درنتیجه
ممکن است بسته ها بطور کامل یخ نزنند و هر بار که شما درب فریزر را باز می کنید، تمام هوای سرد از فریزر خارج شود.
از طرفی بسته ها را بطور یکنواخت و مرتب در هر طبقه بچینید. چرا که تجمع آنها در یک بخش و خالی بودن بخش دیگر مانع از
گردش مناسب هوا در فریزر می شود.
توجه کنید که دمای محیطی که یخچال در آن قرار دارد، باید بین ۵۵ درجه فارنهایت )۱۳ درجه سانتیگراد( و ۱۱۰ درجه فارنهایت
)۴۳ درجه سانتیگراد( باشد. اگر محیط بسیار سرد باشد، ممکن است فریزر زمان اجرای کافی برای نگهداری دمای خود را نداشته
باشد. اگر محیط بسیار گرم باشد، یخچال فریزر به سختی می تواند دمای داخلی خود را به حد مطلوب برساند.
اگر هیچ یک از سناریوهای باال اتفاق نیفتاده باشند، ممکن است دالیل زیر در عیب یابی یخچال مفید باشند:
می تواند مربوط به یخ زدایی باشد. اگر پشت فریزر جایی که سیم پیچ اواپراتور در آنجا قرار دارد، به شدت یخ زده باشد. دلیل این
مشکل، ممکن است خرابی هیتر یخ زدایی، بیمتال، سنسور یخ زدایی یا برد کنترلی باشد.
ممکن است دستگاه مانیتورینگ دما به درستی عمل نکند و یا یکی از سنسورهای دما یا ترموستات، دما را به درستی نخوانند.
ممکن است برد کنترل اصلی، ورودی کنترل دما را به درستی نخواند.
ممکن است سیکل سرمایش نشتی داشته باشد و گاز کافی در سیستم برای خنک کردن وجود نداشته باشد.


مشکل هفتم: مقدار کمی آب بر روی طبقه زیرین فریزر وجود دارد


راه حل احتمالی: آب تخلیه شده، یخ زده است و نیاز به تمیز کردن و یخ زدایی محل خروجی آب دارد. آب موجود در کف دستگاه به
دالیل زیر ممکن است در آنجا باشد:
یخ های مکعبی که آب شده اند.
ریخته شدن آب یا مایعات دیگر هنگام پر کردن لیوان.
اگر دستگاه دارای مخزن برای آب و یخ باشد )آب سردکن و یخ ساز(، نشتی و چکه آب می تواند از اتصاالت لوله های خانگی باشد.
اتصال لوله آب با یخچال فریزر را بررسی کنید. اگر در هر نقطه ای از آن نشتی مشاهده کردید، باید حتما آنها را تعویض کنید. اطراف
شیر آب را بررسی کنید. اگر هرگونه نشتی مشاهده کردید، آن را تعویض نمایید.
اگر آب از داخل خود فریزر بیرون می آید، ممکن است به خاطر پر شدن بیش از حد ظرف مخزن باشد که معموال به دلیل شکل گیری
بیش از حد برفک در قسمت اواپراتور پشتی یخچال اتفاق می افتد.
هنگامی که یخچال فریزر وارد سیکل یخ زدایی می شود، آب بیشتری تولید می کند تا زمانی که مخزن تخلیه شود. این مسئله ممکن
است به خاطر استفاده زیاد، بخصوص در زمان هایی که رطوبت هوا زیاد است، رخ دهد. همچنان سعی کنید تعداد دفعاتی که درب
فریزر را باز و بسته می کنید و نیز مدت زمانی را که درب فریزر باز است، محدود کنید.
اگر قبل از سیکل بعدی یخ زدایی، آب در مخزن تبخیر نشده بود، مطمئن شوید که پوشش بخش مکانیکی پشتی در جای خود قرار دارد.
این پوشش باعث تقویت جریان هوای مناسب بر روی ظرف مخزن تخلیه می شود و سرعت تبخیر آب را افزایش می دهد. درصورتی
که این پوشش آسیب دیده یا از بین رفته است، باید آن را تعویض نمایید.


مشکل هشتم: داغ شدن بیش از حد موتور یخچال فریزر


یکی از مشکالت متداول یخچال فریزرها، داغ شدن زیاد یا بیش از حد موتور یا همان کمپرسور یخچال است. گرم شدن موتور یخچال
امری طبیعی است، با این حال داغ شدن زیاد موتور یخچال، طبیعی نبوده و جای نگرانی دارد. به یاد داشته باشید که تشخیص این
مشکل تقریبا ساده است، اما توجه به آن نیز ضروری است و در صورتی که مورد غفلت واقع شود، یخچال به کارکرد خود ادامه خواهد
داد اما بصورت بسیار جدی می تواند بر روی عملکرد دستگاه و طول عمر مفید یخچال تاثیر بگذارد. بدیهی است که پس از مدتی،
کمپرسور یا موتور یخچال نهایتا خواهد سوخت و هزینه گزاف خرید موتور جدید را برای شما به بار خواهد آورد.
بنابراین، در صورت تشخیص داغ شدن زیاد موتور یخچال، بالفاصله جهت عیب یابی و رفع مشکل یخچال فریزر خود اقدام کرده و
با تعمیرکار مجرب تماس بگیرید. معموال داغ شدن موتور به کمپرسور، کندانسور و یا فن خنک کننده دستگاه مربوط می شود. می
توانید جهت کسب اطالعات بیشتر به مقاله علت داغ شدن موتور یخچال مراجعه کنید.
شاید یکی از مشکالت شما زمانی که یخچال فریزرتان با مشکل مواجه می شود، عدم دسترسی سریع به تعمیرکار یخچال فریزر باشد.
در صورت تماس با ۰۲۱-۵۴۵۸۴ ،تکنسین های متخصص کاراباما در اولین فرصت عیب یابی یخچال فریزر شما را انجام داده و
مشکالت آن را با باالترین کیفیت برطرف خواهند نمود.


مشکل نهم: یخچال کار نمی کند


علت های ممکن:
یخچال در زمان دیفراست قرار دارد.
یک یا هر دو کنترلر، خاموش هستند.
برق یخچال وصل نیست.
فیوز پریده است.
دستگاه در حالت نمایشگاهی قرار دارد.
راهکارها:
تا اتمام کار دیفراست ۳۰ دقیقه صبر نمایید.
کنترل کننده ها را روی تنظیمات دما قرار دهید.
از وصل بودن صحیح دوشاخه برق مطمئن شوید.
فیوز را تعویض کنید.
یک بار یخچال را از برق کشیده و دوباره وصل نمایید.


مشکل دهم: یخچال لرزش دارد لرزش یخچال


علت های ممکن:
یخچال در زمان دیفراست قرار دارد.
یک یا هر دو کنترلر، خاموش هستند.
برق یخچال وصل نیست.
فیوز پریده است.
دستگاه در حالت نمایشگاهی قرار دارد.
الزم به ذکر است که لرزش کم، طبیعی است...!
راهکارها:
تا اتمام کار دیفراست ۳۰ دقیقه صبر نمایید.
کنترل کننده ها را روی تنظیمات دما قرار دهید.
از وصل بودن صحیح دوشاخه برق مطمئن شوید.
فیوز را تعویض کنید.
یک بار یخچال را از برق کشیده و دوباره وصل نمایید.
برای مدت طوالنی روشن و خاموش می شود


مشکل یازدهم: موتور یخچال مرتباً


مدل های جدید با توجه به فضای بیشتر و فریزرهای بزرگتر نیاز به زمان بیشتر برای عملکرد دارند. آن ها اغلب خاموش و روشن
می شوند تا بتوانند دما را در حد مطلوب نگه دارند!
علت های ممکن:
وقتی برای اولین بار است که یخچال به برق وصل شده است.
اغلب زمانی رخ می دهد که مقدار زیادی غذا به یخچال و یا فریزر اضافه شده است.
درب یخچال و یا فریزر بازمانده است.
درب یخچال و یا فریزر به طور متناوب باز شده است.
دما را روی سردترین حالت تنظیم کرده اید.
راهکارها:
۲۴ ساعت به یخچال فرصت دهید تا سرمای خود را کامل کند.
طبیعی است.

بیشتر بخوانید   پیشنهاد میکنیم مطلب ۵ دلیل برای خرید کولر گازی اینورتر(کم مصرف) به جای کولر معمولی را حتما مطالعه کنید.


چک کنید ببینید که بسته ها باعث بازماندن درب نشده باشند.
طبیعی است.
کنترل کننده را چک کنید.


مشکل دوازدهم: برفک یا بلورهای یخ روی بسته فریزر شده، پدید آمده است


علت: درب فریزر باز مانده است.
راهکار: بررسی کنید که بسته ای یا چیزی مانع بسته شدن درب فریزر نشوند.


مشکل سیزدهم: یخساز یخچال اتوماتیک کار نمی کند


علت های ممکن:
کلید یخساز یخچال در حالت OFF است.
تأمین کننده آب خاموش و یا اتصال آن قطع است.
قسمت فریزر خیلی گرم است.
انباشته شدن قطعات یخ در مخزن یخ باعث مسدود شدن یخساز شده است.
قطعه های یخ به یخساز چسبیده اند )چراغ سبز روی یخساز چشمک خواهد زد(.
راهکارها:
آن را بر روی حالت ON قرار دهید.
قسمت اتصال آب را بررسی کنید.
برای کامل خنک شدن یخچال ۲۴ ساعت منتظر بمانید.
قطعه های یخ را با دست میزان کنید.
یخساز را خاموش کنید. قطعات یخ را خارج کنید و یخساز را دوباره روشن کنید.
مطالب بیشتر در مورد مشکل عدم یخ سازی یخچال و نحوه برطرف کردن آن


مشکل چهاردهم: مکرراً صدای ویز ویز شنیده می شود


علت: یخساز دستگاه روشن است ولی آب دستگاه وصل نیست. تأمین کننده آب خاموش و یا اتصال آن قطع است.
راهکار: یخساز را خاموش نمایید، چون روشن ماندن یخساز بدون آب، به شیر برقی آسیب می رساند.


مشکل پانزدهم: قطعات یخ کوچک و پوک هستند


علت: فیلتر آب مسدود شده است.
راهکار: کارتریج فیلتر قبلی را با یک کارتریج جدید جایگزین نمایید.


مشکل شانزدهم: قطعات یخ، بو و مزه دارند


علت های ممکن:
مخزن یخ نیاز به تعمیر کردن دارد.
انتشار بوی غذا، به یخ بو و طعم می دهد.
داخل یخچال نیاز به تمیز کردن دارد.
راهکارها:
مخزن را خالی کنید و بشورید. قطعات کهنه یخ را دور بریزید.
غذاها را به خوبی بسته بندی کنید.
یخچال را به خوبی و با دقت تمیز کنید.


مشکل هفدهم: قطعات یخ به کندی ساخته می شوند


علت های ممکن:
درب باز مانده است.
دما را به درستی تنظیم نکرده اید.
راهکارها:
چک کنید ببینید که بسته ها مانع بسته شدن درب نشوند.
تنظیم کننده را چک کنید.


مشکل هجدهم: قسمت یخ ریز یخچال کار نمی کند


علت های ممکن:
یخساز خاموش و یا آب دستگاه قطع است.
یک قطعه وارد راه خروج یخ شده و آن را مسدود کرده است.
قطعات یخ به بازوی حسگر چسبیده و یخ زده اند.
انباشته شدن غیر عادی قطعات یخ در مخزن.
دیسپنسر قفل شده است.
راهکارها:
آن ها را بررسی و وصل نمایید.
هر چیزی که ممکن است باعث این انسداد شده باشد را خارج کنید.
با دست آن را جدا کرده و دور بریزید.
ممکن است فریزر خیلی گرم باشد، آن را روی دمای سردتر تنظیم کنید.
دکمه LOCK و یا CONTROL LOCK را فشار داده و ۳ ثانیه نگه دارد.
اگر مشکل یخچال شما با این موارد رفع نشد، همکاران ما نزدیکترین تعمیرکار حرفه ای به محل شما را جهت عیب یابی و رفع مشکل
یخچال تان، در زمانی که خودتان تعیین می کنید به محل شما اعزام می کنند.


مشکل نوزدهم: آب، بو و طعم بد می دهد


علت ممکن: از دیسپنسر آب برای مدت زیادی استفاده نشده است.
آب مخزن عوض شود.
راهکار: به قدری از دیسپنسر آب بگیرید تا کامالً


مشکل بیستم: یخچال بو می دهد


علت های ممکن:
بوی بد غذاها داخل یخچال پیچیده است.
داخل یخچال نیاز به تمیز کردن دارد.
راهکارها:
غذاهایی که بوی تند دارند را باید به خوبی بسته بندی نمود. یک بسته باز جوش شیرین داخل یخچال قرار دهید. هر سه ماه آن را عوض
کنید.
یخچال را به خوبی و با دقت تمیز کنید.


مشکل بیست و یکم: دیسپنسر آب نمی دهد ولی یخساز کار می کند


آب ذخیره شده یخ بسته است.
دمای یخچال خیلی پایین است.
راهکارها:
با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
دما را روی درجه گرم تری قرار دهید.


مشکل بیست و دوم: دیسپنسر آب کار نمی کند


علت های ممکن:
تغذیه کننده آب خاموش است یا اتصالش قطع شده است.
فیلتر آب مسدود شده است.
ممکن است هوا در سیستم آب گیر کرده است.
دیسپنسر قفل شده است.
راهکارها:
اتصال آب را چک کنید.
کارتریج فیلتر آب را جایگزین کنید و یا فیلتر را برداشته و دریچه آن را مسدود نمایید.
برای حداقل دو دقیقه پدال دیسپنسر را فشار دهید.
دکمه LOCK و یا CONTROL LOCK را فشار داده و ۳ ثانیه نگه دارید.


مشکل بیست و سوم: آب از دیسپنسر فوران می کند


علت: به تازگی فیلتر آب تعویض شده است.
راهکار: حدود ۳ دقیقه از دیسپنسر آب بگیرید حدود یک و نیم گالن


مشکل بیست و چهارم: ساید بای ساید نه آب می دهد و نه قطعات یخ تولید می گردد


علت های ممکن:
شیر آب قطع شده و یا مسیر ورود آب مسدود شده است.
فیلتر آب مسدود شده است.
دیسپنسر قفل شده است.
راهکارها:
به لوله کش زنگ بزنید.
کارتریج فیلتر آب را جایگزین کنید و یا فیلتر را برداشته و دریچه آن را مسدود کنید.
دکمه LOCK و یا CONTROL LOCK را فشار داده و ۳ ثانیه نگه دارید.


مشکل بیست و پنجم: درب یخچال به خوبی بسته نمی شود


علت های ممکن:
واشر لوالی درب تاب برداشته است.
درب یکی از قفسه ها از جلو به درب یخچال فشار میآورد.
راهکارها:
از یک ژل شامل مواد نفتی روی واشر بمالید.
درب قفسه را یک پله باال ببرید.


مشکل بیست و ششم: غذاها خنک نمی شوند


علت های ممکن:
بسته بندی نامناسب.
وزن نادرست انتخاب شده است.
بسته ها حاوی مواد چربی دار زیادی است.
از سینی خنک کننده استفاده نکرده اید.
راهکارها:
زمان را افزایش دهید یا بسته ها را دوباره در یک پالستیک قرار دهید.
یک وزن باالتر را انتخاب کنید.
یک وزن باالتر را انتخاب کنید.
بسته ها را در سینی با فضای کافی بین بسته ها برای جریان بهینه هوا قرار دهید.


مشکل بیست و هفتم: فریزر و یا یخچال خیلی گرم هستند


علت های ممکن:
تنظیم کننده دما را روی دمای سرد تنظیم نکرده اید.
در هوای گرم به دفعات درب را باز کرده اید.
درب باز مانده است.
راهکارها:
تنظیم کننده را چک کنید. دما را روی یک درجه سردتر قرار دهید.
تنظیم کننده دما را چک کنید.
بررسی کنید که بسته ها مانع بسته شدن درب فریزر نشوند.


مشکل بیست و هشتم: دمای واقعی با دمای تنظیم شده یکی نیست


علت های ممکن:
دستگاه تازه به برق زده شده است.
درب یخچال، برای مدت زیادی باز بوده است.
غذاهای گرم به یخچال اضافه شده است.
دستگاه در زمان دیفراست قرار دارد.
راهکار:
۲۴ ساعت به سیستم اجازه دهید تا تنظیم شود.
سایر موارد:
اشعه قرمز رنگ )نارنجی( در فریزر دیده می شود: المنت دیفراست روشن است. این امر طبیعی است!
روی یخچال نم و رطوبت تشکیل می شود: روی آن را خشک کنید. این امر در رطوبت باال، طبیعی است!
آب روی کف آشپزخانه یا پایین یخچال می ریزد: قطعات یخ در کانال خروجی جمع شده و به هم چسبیده اند.
یخچال بوق می زند )آالرم می دهد(: احتماال درب باز است. آن را ببندید!
اصالً ی کند ولی دما مطلوب است: عمل دیفراست، کمپرسور را در طول باز بودن درب روشن نگه می دارد. این یخچال خاموش نم
امر طبیعی است. بعد از اینکه درب یخچال ۲ ساعت بسته ماند خاموش می گردد.
گزینه Temp و Beverage انتخاب شده ولی کار نمی کنند: دمای یخچال روی درجه گرم قرار دارد. بعد از ۶ ماه کارکرد متوالی،
گزینه Center Beverage خاموش می شود. به خاطر صرفه جویی و حفظ انرژی، این امر طبیعی است.
چراغ داخلی روشن نمی شود: برق وارد آن نمی شود و یا المپ سوخته است. فیوز و یا المپ را عوض کنید.
حالت یخ CUBED انتخاب شده ولی یخ CRUSHED خارج می شود: آخرین تنظیم روی CRUSHED بوده است. مقداری یخ خرد شده از
قبل در مخزن باقی مانده است. این امر طبیعی است!

 قبلی بعدی   

عیب های یخچال فریزر - 5 از 5 تعداد 98

دیجی سرویس

شرکت دیجی سرویس با هدف تعمیر لوازم خانگی در محل بدون نیاز به جابجایی و با 15 سال سابقه تعمیر لوازم خانگی و صنعتی جهت رفاه حال هموطنان ارجمند اقدام به تجهیز تیم تکنسین و کارآزموده کرده تا با انجام تعمیرات و سرویس های مورد نیاز بتواند با کاهش زمان و هزینه های تعمیر و نیز عدم نیاز به جابجایی های طاقت فرسا، آسایش و آرامش را برای شما به ارمغان آورد.

7 روز هفته 24 ساعته آماده خدمت رسانی به شما هستیم.

 

اطلاعات تماس

تلفن دفتر شهرک غرب: 88564350

تلفن دفتر تجریش: 26761085

وب سایت: www.digiservice724.ir 

آدرس: سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی

کوچه 26 شرقی پلاک 14، واحد 2

گوگل  لینکدین  پینترست  تلگرام

فیسبوک  اینستاگرام  تویتر  آپارات