دیجی سرویس

آموزش تعمیرات یخچال


آموزش تعمیرات یخچال:

چنانچه یخچال خراب میشود و قرار است تکنسینی جهت خدمات به محل اعزام شود ، فراموش نکنید تشخیص عیب مهمترین معیار
خدماتی است ، بنابراین با علم و آگاهی کامل به این امور بپردازید.
دستگاههای تبرید خانگی دوعیب مکانیکی و الکتریکی دارند ، ابتدا به نشانه ها و چگونگی رفع عیب مکانیکی یخچال های خانگی و
سپس الکتریکی میپردازیم.
نشانه ها و چگونگی رفع عیب مکانیکی دستگاههای تبرید خانگی
 : 1عالیمی که تکنسینها شاهد آن هستند.
قسمتس از اواپراتور برفک میزند.
کمپرسور ) موتور ( یکسره کار میکند.
یخچال زیاد خنک نمیکند و سرمای خود را از دست میدهد.
آمپر دستگاه پایین می آید.
گرد و خاک ، چربی بر روی مدار لوله کشی دستگاه مشاهده میشود.کندانسور ، لوله مویین و لوله های متصل به موتور 
عیب : گاز یخچال کم میباشد.
طریقه رفع عیب : در ابتدا با دستگاههای نشت یاب محل نشت را پیدا کنید سپس با دستگاه جوش نشتی را برطرف نمایید و مجددا سیستم
را شارژ و گاز کنید. متاسفانه بعضی از تکنسین ها با استفاده از چسب دوقلو جلوی نشتی را میگیرند که به هیچ عنوان پیشنهاد
نمیشود .
 : 2عالئمی که تکنسینها شاهد آن هستند.
لوله مکش سیستم تا کمپرسور برفک میزند.
آمپر باال میرود.
فشار قسمت دهش سیستم ) وردی کندانسور یا خروجی موتور ( زیاد میشود.
هنگام روشن شدن دستگاه ، مدت زمان زیادی میگذرد تا کمپرسور روشن شود.
صدای موتور زیاد است.
عیب : گاز دستگاه زیاد میباشد.
طریقه رفع عیب : مقداری از گاز یخچال را کم کنید.
 : 3عالئمی که تکنسینها شاهد آن هستند.
برفک اواپراتور ذوب میشود.
لوله مویین و فیلتر درایر در حد عرق کردن سرد میشوند.
فشار مکش کاهش میابد.
قسمت ابتدایی کندانسور گرم میشود.
کمپرسور با صدایی ضعیف کار میکند.
عیب : یا لوله مویین بر اثر وجود رطوبت در سیستم یخ زده و یا بر اثر وجود جرم گرفتگی داره.
طریقه رفع عیب : اگر دلیل رطوبتی باشد آنگاه گاز را خارج کنید سپس فیلتر درایر را عوض کنید و مجددا سیستم را راه اندازی کنید.
، اگر دلیلجرم گرقتگی باشد همان کارها را بکنید فقط در اینجا لوله مویین را نیز عوض کنید.
 : 4 عالئمی که تکنسینها شاهد آن هستند.
بعد از خاموش شدن کمپرسور در لوله مکش سیستم به سرعت گرم میشود.
فشار قسمت مکش باالست.
دستگاه سرد نمیکند.
صدای کار کردن کمپرسور طبیعی نیست.
عیب : کمپرسور یا به دلیل گشادشدن سیلندر یا بر اثر جرم یا از آب بندی افتادن سوپاپ ها ازفشار افتاده و ضعیف شده.
طریقه رفع عیب : موتور کمپرسور باید تعویض شود و مجددا مراحل شارژ و گاز انجام گردد.
 : 5کمپرسور راه اندازی نمیشود و فقط صدای وزه میدهد و اورلود میکند.
عیب : کمپرسور گیرباژ کرده است ) قسمتهای متحرک کمپرسور به مانند پیستون ، روتور ، میل لنگ بر اثر جرم و یا شکسته شدن
قطعه ای قفل شده اند و حرکت نمیکنند.
طریقه رفع عیب : کمپرسور باید تعویض و یا تعمیر شود.
 : 6عالئمی که تکنسینها شاهد آن هستند.
فشار قسمت دهش سیستم باالست.
درجه حرارت لوله دهش باالست.
صدای فن موتور ضعیف و یا به طور کلی قطع میشود.
از سرمای یخچال کم می شود.
عیب : 1 - پروانه کندانسور از محور فن آزاد شده است . 2 - پروانه کندانسور به دالیلی همچون ) پالستیکی گیر کرده به بدنه یخچال
برخورد کرده و ...( گیر کرده است . 3 - فاصله ایمنی کندانسور با دیوار رعایت نشده است.
طریقه رفع عیب : گیر پروانه را رد کنید یا پروانه را بر روی محور محکم کنید یا فاصله دستگاه را با دیوار زیاد کنید.
 : 7عالئمی که تکنسینها شاهد آن هستند.
کمپرسور کار میکند ولی دستگاه سرد نمیکند.
فشار قسمت دهش به شدت افت میکند.
فشار سمت دهش و مکش تقریبا یکی میشود.
لوله دهش کمپرسور به اندازه دمای محیط سرد میشود.
عیب : لوله دهش کمپرسور از داخل پوسته کمپرسور شکسته شده است.
طریقه رفع عیب : کمپرسور را تعویض نمایید و مراحل مجدد شارژ و گاز را انجام دهید.
 : 8عالئمی که تکنسینها شاهد آن هستند.
سرمای یخچال رو به کاهش است.
موتور یکسره کار میکند.
اواپراتور زیاد برفک میزند.
عیب : از در یخچال میباشد.
طریقه رفع عیب : در یخچال را بیش از اندازه باز نگذارید یا چنانچه نیاز به تعویض الستیک داشت ، آن را عوض کنید و یا در یخچال
نیاز به ریگالژ دارد.
 : 9درجه حرارت قسمت یخچال باال می باشد ، ولی درجه حرارت قسمت فریزر طبیعی است.
عیب : کانال هوا گرفته شده یا دریچه تنظیم کانال هوا بسته است یا کانال هوا آب بندی نیست یا دریچه تنظیم کانال هوا خراب است.
طریقه رفع عیب : کانال هوا و مسی ، دریچه کانال هوا ، واشر کانال هوا ، باز و بسته شدن دریچه کانال هوا را بررسی کنید.
 : 10اواپراتور برفک میزند ، صفحه جلویی اواپراتور یخ میزند و در زمان دیفراست از لوله تخلیه بیرون نمی آید.
عیب : آب ذوب یرفک تخلیه نمیشود.
طریقه رفع عیب : مدار تخلیه آب را تمیز کنید.
عیب یابی یخچال را در صفحه آموزش تعمیرات یخچال مشاهده مینمایید ، در نظر داشته باشید که شما عزیزان برای عیب یابی یخچال
بوش ، جنرال الکتریک ، سامسونگ و الجی باید با نمایندگی تعمیرات یخچال بوش ، نمایندگی تعمیرات یخچال جنرال الکتریک ،
نمایندگی تعمیرات یخچال سامسونگ ، نمایندگی تعمیرات یخچال ال جی در ارتباط باشید ، تا به درستی به عیب یابی یخچال شما
بپردازند و تا سالیان سال نیاز به تعمیرات یخچال نداشته باشید.
نشانه ها و چگونگی رفع عیب الکتریکی دستگاههای تبرید خانگی
گاهی اتفاق می افتد ، تکنسینی به دلیل عدم آگاهی اقدام به تعویض قسمتهای اصلی سیکل تبرید مینماید ؛ در حالیکه عیب در قسمتهای
الکتریکی بوده.
مثال : ممکن است کمپرسور دستگاه ، صدای وزه ای دهد ولی به کار نیفتد و ما دلیل را خرابی یا گریپاژ موتور تشخیص دهیم و اقدام
به تعویض آن نماییم ، با اینکه میتواند تشخیص اشتباه باشد و عیب در مدار خارجی کمپرسور مثل رله ، خازن و یا افت ولتاژ باشد.
بنابراین قطعه مشکوک را با اهم متر آزمایش نمایید و با قطعه ای سالم و مشابه تعویض نمایید تا از صحت این قسمت اطمینان حاصل
کنید.
توجه : عیوبی همانند قطع بودن مدار و اتصال بدنه را میتوان به راحتی و به وسیله اهم متر تشخیص داد.
مجموعه آی پی امداد مفتخر است در زمینه آموزش تعمیرات یخچال مقاله و آموزه های مفیدی را در این راستا ارائه دهد.

عیب یابی فن یخچال

مشکل: فن با برخورد با چیزی صدا می دهد و صدا با باز شدن در یخچال متوقف می شود.
اگر یخچال تولید صدا می کند و با باز شدن در یخچال آن صدا متوقف می شود، ممکن است فن داخل یخچال به علت تجمع تدریجی یخ
ایجاد صدا کند. نوع دقیق صدا مختلف است )وزوز، صدای سایش و ...( اما عالمت مشترک آن ها این است که وقتی در یخچال باز
شود، متوقف می شوند. این صدا معموال لحظاتی بعد از بستن در دوباره شروع می شود.
دلیل اصلی این صدا این است که یخچال در سطح زمین درست تراز نشده است. وقتی یخچال درست تراز شده باشد، قسمت جلوی آن
بر پایه های قابل تنظیم تکیه دارد و با سطح زمین تماس ندارد. این وضعیت، شیب جلو به عقب را حفظ می کند و باعث می شود قسمت
میعان در یخچال به درستی انجام شده و در اواپراتور تخلیه شود.
وقتی یخچال درست تراز نشده باشد، باعث می شود که مایع به جای تخلیه شدن به باال کشیده شود و به علت دمای پایین یخچال، یخ
بزند و باعثث تجمع یخ شود. در نهایت یخ آن قدر تجمع می کند تا فن به آن برخورد کرده و ایجاد صدا کند.
برای جلوگیری از این صدا که پتانسیل ایجاد مشکل در سرد کردن نیز را دارد، باید یخچال را درست روی سطح زمین تراز کنید. این
کار صدا را از بین می برد. چه بالفاصله و چه بعد از مدتی. دستورالعمل تراز کردن یخچال در دفترچه راهنمای آن نوشته شده است.
نکته: اگر قبل از ایجاد صدا یخچال به خوبی تراز شده بود، پس نیاز به سرویس دارد.
اگر یخچال بعد از ایجاد صدا درست تراز شد اما صدا از بین نرفت، احتماال تجمع یخ آن قدر زیاد است که دیفراست توانایی از بین
بردن ان را ندارد و نیاز است دستی آن یخ را از بین ببرید. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:
تمام غذاهای فاسد شدنی را از یخچال خارج کنید و در جایی با دمای کنترل شده قرار دهید.
حوله ای در پایین یخچال روی زمین قرار دهید تا آب اضافی که سیستم تخلیه یخچال نمی تواند جمع کند را جذب کند.
حالت خاموش خنک کردن را فعال کنید تا عمل سرد کردن در یخچال غیر فعال شود.
نکته: توصیه نمی شود که یخچال را از برق بکشید.
توصیه: اگر بعد از غیر فعال کردن خنک کردن یخچال صدا همچنان ادامه داشت، یا خنک کردن درست فعال نشده است، یا صدا عامل
دیگری دارد.
بعد از گذشت زمان الزم برای آب شدن یخ ها، حالت خاموش خنک کردن را غیر فعال کنید. 5 دقیقه صبر کنید تا سیستم خنک کننده
دوباره راه بیفتد و دقت کنید که صدا هنوز وجود دارد یا خیر. اگر صدا برطرف نشده بود، دوباره خنک کردن را غیر فعال کنید و

بیشتر بخوانید   پیشنهاد میکنیم مطلب تعمیر یخچال فریزر زیمنس را حتما مطالعه کنید.


زمان بیشتری اجازه دهید تا یخ ها آب شوند.
اخطار: از سشوار و دیگر وسایل گرم کننده برای سرعت بخشیدن به آب شدن یخ ها استفاده نکنید. این کار به یخچال صدمه می زند.
اگر بعد از 24 یا 48 ساعت غیر فعال بودن سیستم خنک کننده و آب شدن یخ ها صدا باز هم وجود داشت، یخچال نیاز به سرویس
دارد.
وقتی صدا از بین رفت، یخچال را درست تراز کنید و بعد غذاها را دوباره در آن جای دهید. تراز کردن یخچال از وقوع دوباره این
مشکل جلوگیری می کند.
برای عیب یابی فن یخچال باید از خدمات نمایندگی برند مربوطه استفاده کنید ف ما در اینجا شما را با نمایندگی تعمیرات یخچال بلومبرگ
، نمایندگی تعمیرات یخچال ارج و نمایندگی تعمیرات یخچال زیمنس آشنا میکنیم.
برطرف کردن صدای فن یخچال
به طور قطع پرکارترین وسیله در خانه یخچال است و بدون آن امکان زندگی کردن وجود ندارد. اگر یخچال شما صدای غیر نرمالی
تولید می کند، نگران نشوید. ما به شما کمک می کنیم. در زیر فن هایی که باعث صدا در یخچال می شوند را معرفی کرده ایم تا بتوانید
مشکل را پیدا کرده و حل کنید.
فن کندانسور
بیشتر یخچال های جدید بدون برفک دارای سیم پیچ کندانسوری هستند که با فن خنک می شود. این مجموعه معموال در پایین پشت
یخچال و نزدیک به کمپرسور قرار دارد. فن کندانسور هوا را در سیم پیچ کندانسور به گردش در می آورد تا گرما را از بین ببرد و
همچنین هوا را در مخزن تخلیه به گردش در می آورد تا آب دیفراست بخار شود. اگر صدای یخچال زیاد باشد، ممکن است ایراد از
فن کندانسور باشد. فن کندانسور همزمان با موتور اواپراتور و کمپرسور به کار می افتد. اگر مشکل از فن کندانسور باشد، به غیر از
صدای غیر نرمال، ممکن است یخچال به خوبی قبل خنک نباشد و یا مدام روشن و خاموش شود.
برای چک کردن فن، یخچال را از برق بکشید و پنل پشت آن را بردارید. بررسی کنید که آشغال و کثیفی در فن مانع راحت چرخیدن
آن نشده باشد. این قسمت باید همیشه تمیز باشد تا هوا به راحتی از آن عبور کند. برای تمیز کردن پشت یخچال از جاروبرقی استفاده
کنید. اگر موتور فن فرسوده و قدیمی شده و یا تیغه های فن خراب شده اند، باید تعویض شوند. گرومت های الستیکی را نیز از نظر
فرسودگی چک کنید.
فن اواپراتور
موتور فن اواپراتور در بخش فریزر مسئول کشیدن هوا در سیم پیچ اواپراتور در زمان کار کردن کمپرسور می باشد. اگر صدای
یخچال زیاد باشد و از قسمت فریزر شنیده شود، ممکن است ایراد از فن اواپراتور باشد. همچنین ممکن است متوجه شوید که یخچالتان
مثل قبل سرد نیست و آب در فریزر در مدت طوالنی تری یخ می زند. برای بررسی فن اواپراتور و موتور آن یخچال را از برق بکشید
و پوشش فن اواپراتور را بردارید. اگر مشاهده کردید که یخ و یا برفک ایجاد صدا کرده اند، باید دیفراست را به عنوان عامل احتمالی
مشکل بررسی کنید. اگر تیغه های فن خراب و یا شل شده اند و یا شفت موتور به راحتی نمی چرخد، باید تعویض شوند. می توانید
موقتا یخچال را به برق بزنید تا صدا را عایق بندی کنید. اما باید مراقب اجزای برقی یخچال باشید. این کار باید توسط افراد دارای
صالحیت انجام شود.
گرومت موتور فن اواپراتور
گرومت موتور فن اواپراتور برای ایزوله کردن موتور از قابی که روی آن نصب شده است و همچنین کاهش صدای لرزش آن استفاده
می شود. استفاده زیاد و مرور زمان باعث می شود که گرومت ها فرسوده شده و یا جدا شوند. این مسئله منجر به افزایش لرزش و
صدای ناشی از آن می شود. برای بررسی باید به فن اواپراتور دسترسی پیدا کنید تا مطمئن شوید که مشکل از گرومت ها است یا خیر.
برای این کار برق دستگاه باید قطع باشد.
چرا فن در فریزر کار نمی کند ؟
فن فریزر بر نحوه عملکرد یخچال اثر گذار است. هوای سرد در کل یخچال در قسمت فریزر تولید می شود و سپس به وسیله فن فریزر
به درون یخچال توزیع می شود. وقتی فن فریزر و یا فن اواپراتور خراب باشند، دمای هر دو قسمت یخچال و فریزر افزایش می یابد.
با یک عیب یابی ساده می توانید مشخص کنید که فن اواپراتور نیاز به تعویض دارد یا خیر.
به طور فیزیکی مسدود شده است
اگر فن کار نمی کند، یخچال را از برق بکشید و پوشش فن اواپراتور را بردارید. در بسیاری از موارد مشکل از این است که فن نمی
تواند به راحتی بچرخد زیرا بر روی تیغه هایش یخ جمع شده است. گاهی در مواردی که تیغه های فن فلزی باشند، یک یا چند تیغه آن
خم شده و باعث می شود که به پوشش فن گیر کند. در موارد تجمع یخ، اجازه دهید یخ کامال آب شده و سپس مشکل را در صورتی که
سیم پیچ های موتور سالم هستند، رفع کنید. اگر مشکل خم شدت تیغه های فن است، آن ها را تعویض کنید. تالش نکنید که تیغه های خم
شده را صاف کنید زیرا تعادل تیغه ها در هر حال به هم خورده است. ممکن است مشکل از تجمع آشغال و کثیفی در بیرینگ های
موتور باشد و بتوان با مقداری روغن نفوذ کننده مشکل را حل کرد.
تعویض موتور خراب فن
موتورهای فن اواپراتور جریان خیلی پایینی می کشند و طول عمر خوبی دارند. اما اگر تیغه های فن مسدود شوند و نچرخند، موتور
آن ممکن است بسوزد. اگر تیغه فن به راحتی می چرخد اما فن کار نمی کند، سیم ها فن را از آن جدا کنید پیوستگی سیم پیچ های موتور
فن را توسط یک مولتی متر آنالوگ یا دیجیتال چک کنید. اگر پیوستگی مشاهده نکردید، باید موتور فن را تعویض کنید. فن معموال
توسط 3 یا 4 پیچ در جایش نگه داشته شده است. فن قدیمی را با خود به فروشگاه لوازم یدکی برده و دقیقا مشابه آن را خریداری کنید
و نصب کنید.
چک کردن ولتاژ
اگر موتور فن از نظر فیزیکی و الکتریکی ایراد نداشت، بررسی کنید که در پایانه های آن ولتاژ مناسب وجود دارد یا خیر. برای چک
کردن وجود ولتاژ مولتی متر آنالوگ یا دیجیتال خود را بر روی ولتاژ AC تنظیم کنید و توسط گیره های سوسماری به پایانه های متصل
کنید. مراقب باشید که گیره های به هم و یا بدنه یخچال برخورد نکنند. یخچال را به برق بزنید و عدد نمایش داده شده توسط مولتی متر
را بخوانید. این عدد باید 120 باشد. اگر ولتاژ صفر نمایش داده شد، به این معنی است که ولتاژ به موتور فن نمی رسد. دوباره برق
یخچال را قطع کنید و عیب یابی را ادامه دهید.
کنترل ترموستاتیک خراب
وقتی برق به موتور فن نرسد، نشان دهنده این است که سیم کشی بین موتور فن و کنترل ترموستاتیک ایراد دارد. برای بررسی سیم
ها، کنترل ترموستاتیک را از بدنه یخچال جدا کنید و پیوستگی دو سر سیم را چک کنید. اگر سیم سالم بود، کنترل ترموستاتیک را
تعویض کنید. کنترل ترموستاتیک قدیمی را با خود را مغازه لوازم یدکی برده و دقیقا مشابه آن را تهیه کنید.
چرا فن کندانسور یخچال مدام کار می کند ؟
یخچال دارای تعدادی قطعات است که دائما در حال حرکت هستند. از جمله قسمت فشرده سازی هوا، پمپ، گردش خنک کننده و غیره.
فن کندانسور بخشی از موتور است که با گرفتن هوای گرم از قطعات در حال کار و بیرون راندن آن، به خنک ماندن آن کمک می
کند. اگر این فن خاموش نمی شود، دالیل متفاوتی برای این مشکل می تواند وجود داشته باشد.
مشکل ترموستات
یکی از دالیل رایج مدام کار کردن فن کندانسور، ترموستات است. این سنسور دمای یخچال را می خواند و اگر دما از مقدار مورد نیاز
باالتر باشد، سیستم خنک کننده را روشن می کند. اگر ترموستات کار نکند، یخچال دیگر سنسوری ندارد که به آن دستور دهد که کار
کردن را متوقف کند و در نتیجه مدام کار می کند. یک تست مقدماتی برای بررسی ترموستات این است که تنظیمات یخچال را بر روی
گرم ترین حالت آن قرار دهید. اگر سیستم خنک کننده به کار کردن ادامه می دهد، ترموستات ایراد دارد.
سیم پیچ های کندانسور
تجمع کثیفی یکی از مشکالت هر موتور الکتریکی می باشد و موتور یخچال نیز از این قاعده مستثنا نیست. فارغ از اینکه چقدر
فیلترهای یخچال خوب کار می کنند، فن به هر حال گرد و خاک را به داخل می کشد و این گرد و خاک می توانند بر روی سیم پیچ
کندانسور تجمع کنند. وقتی این اتفاق بیفتد، عملکرد کندانسور دچار اختالل می شود. در نتیجه کندانسور باید بیشتر کار کند تا فضا را
خنک نگه دارد و در نتیجه فن نیز مدام کار می کند. می توانید بعد از قطع کردن برق یخچال سیم پیچ های کندانسور را به طور دستی
تمیز کنید.
جریان هوا
کندانسور در یخچال یک نوع موتور است و مانند موتور اتوموبیل به جریان پیوسته هوا نیاز دارد تا خنک بماند و قطعات در حال کار
به کار کردن خود ادامه دهند. دریچه هایی که هوا را به داخل موتور می کشند تا به فن منتقل کنند، توسط فیلترهای هوا پوشانده شده اند
و وقتی تجمع گرد و خاک بر روی این فیلترها زیاد شود، هوای کمتری از این دریچه ها عبور می کند. این اتفاق باعث می شود که فن
کندانسور بیشتر کار کند تا گرما را پراکنده کند.
اگر دریچه های هوا مسدود شده اند، باید آن ها را تمیز کنید. این کار را هر چند ماه یک بار انجام دهید.
ایراد موتور فن
به مرور زمان، موتور بر اثر استفاده و آسیب دیدگی خراب می شود. وقتی این اتفاق بیفتد، ممکن است یکی از اجزای الکتریکی آن
اتصال کوتاه شده باشد که باعث می شود موتور پیوسته کار کند در حالی که ترموستات سالم است، جریان هوا مشکلی ندارد و گرد و
خاک روی کندانسور جمع نشده است. این اتفاق کمترین احتمال را در بین عواملی که باعث پیوسته کار کردن فن می شوند، دارد. می
توانید با استفاده از یک مولتی متر اتصال کوتاه بودن سیم ها را چک کنید. در صورت نیاز به تعویض موتور، این کار را باید یک فرد
متخصص انجام دهد.
عایق در
یخچال هوای خنک درون محفظه داخلی خود را توسط پنل های عایق بندی شده به دیواره های بدنه نگه می دارد. این عایق از نشت
هوای درون یخچال جلوگیری می کند. این عایق بندی معموال توسط نوعی الستیک انجام می شود که دور در را محکم در جایش نگه
داشته و آن را بسته نگه می دارد. اگر این عایق به مرور زمان صدمه ببیند و یا فرسوده شود، باعث می شود که هوای درون یخچال
به بیرون نشت کند و بنابراین فن پیوسته کار کند. نوار الستیکی مذکور قابل تعویض است. این نوارها معموال در یک طرفشان چسب
وجود دارد و با محکم فشار دادن به چارچوب در یخچال می چسبند.
آموزش دیفراست کردن فریزر
خرید یخچالی که دیفراست اتوماتیک نداشته باشد، در مصرف برق صرفه جویی می کند. اما در این صورت مجبور خواهید بود خودتان
هر چند وقت یک بار عمل دیفراست را انجام دهید. دالیل مختلفی برای تجمع یخ در فریزر وجود دارد، مانند چرخش ضعیف هوا در
فریزر، بیش از حد پر بودن فریزر و قرار داشتن در یک محیط مرطوب. بیشترین دلیل تجمع یخ در فریزر این است که مکررا در آن
را باز و بسته کنید.
مراحل زیر را برای دیفراست کردن فریزر انجام دهید.
فریزر را از برق بکشید.
محتویات آن را خارج کرده و آنها را به یخچال یا محفظه ای پر از یخ انتقال دهید تا خراب نشوند.
صبر کنید تا یخ ها آب شوند. این کار ممکن است چندین ساعت به طول بیانجامد. برای سرعت دادن به این مرحله می توانید ظرفی پر
از آب داغ را در فریزر قرار داده و در آن را ببندید. اگر مقدار یخ زیاد نیست، معموال با سشوار می توانید در چند دقیقه آن ها را ذوب
کنید. سعی نکنید یخ را بتراشید زیرا ممکن است به داخل فریزر صدمه بزنید.
آب حاصل از ذوب شدن یخ را جمع کنید. اگر فریزر شما دارای سیستم تخلیه است، درپوش تخلیه را که در کف فریزر است بردارید
و شیلنگ تخلیه را بیرون بکشید. ظرفی در زیر شیلنگ قرار دهید. اگر فریزر شما سیستم تخلیه ندارد، از دستمال، حوله و اسفنج برای
جمع کردن آب ها استفاده کنید.
داخل فریزر را تمیز کنید، محتویات آن را به داخل برگردانید و آن را به برق وصل کنید.

 قبلی بعدی   

آموزش تعمیرات یخچال - 5 از 5 تعداد 98

دیجی سرویس

شرکت دیجی سرویس با هدف تعمیر لوازم خانگی در محل بدون نیاز به جابجایی و با 15 سال سابقه تعمیر لوازم خانگی و صنعتی جهت رفاه حال هموطنان ارجمند اقدام به تجهیز تیم تکنسین و کارآزموده کرده تا با انجام تعمیرات و سرویس های مورد نیاز بتواند با کاهش زمان و هزینه های تعمیر و نیز عدم نیاز به جابجایی های طاقت فرسا، آسایش و آرامش را برای شما به ارمغان آورد.

7 روز هفته 24 ساعته آماده خدمت رسانی به شما هستیم.

 

اطلاعات تماس

تلفن دفتر شهرک غرب: 88564350

تلفن دفتر تجریش: 26761085

وب سایت: www.digiservice724.ir 

آدرس: سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی

کوچه 26 شرقی پلاک 14، واحد 2

گوگل  لینکدین  پینترست  تلگرام

فیسبوک  اینستاگرام  تویتر  آپارات