دیجی سرویس

نحوه عیب یابی انواع ماشین های ظرفشویی

نحوه عیب یابی انواع ماشین های ظرفشویی

آب گرم نمیکند

علت : عدم فرمان صحیح برد کنترل
راه حل: قطعه تعمیر و یا تعویض میگردد.

 

آب گرم نمیکند

علت: سوختن ترموفیوز
راه حل: تعویض ترموفیوز (نصب فنر ترموستات هولدر)

 

آب گرم نمیکند

علت: عمل نکردن ترموستات
راه حل:تعویض ترموستات

 

آب گرم نمیکند

علت: سوختن المنت
راه حل: تعویض المنت

 

آب گرم نمیکند

علت:معیوب بودن تایمر
راه حل: قطعه تعویض یا تعمیر میگردد.

 

آب گرم نمیکند

علت:معیوب بودن برد کنترل
راه حل: قطعه تعویض یا تعمیر میگردد.

 

ایجاد صدای غیرعادی در زمان کارکرد دستگاه

علت: عدم چیدمان صحیح ظروف داخل سبد
راه حل: آموزش صحیح نحوه چیدمان ظروف به مشتری

 

ایجاد صدای غیرعادی در زمان کارکرد دستگاه

علت: معیوب بودن پمپ اصلی
راه حل: تعویض پمپ اصلی

 

ایجاد صدای غیرعادی در زمان کارکرد دستگاه

علت:  معیوب بودن پمپ تخلیه
راه حل: تعویض پمپ تخلیه

 

ایجاد صدای غیرعادی در زمان کارکرد دستگاه

علت: خالی روشن کردن دستگاه
راه حل: داخل دستگاه ظروف چیده شود.

 

ایجاد صدای غیرعادی در زمان کارکرد دستگاه

علت: نامرغوب بودن نمک و پودر شوینده
راه حل: نمک و پودر مورد استفاده تعویض شود.

 

 

داخل دستگاه کف می ماند.

علت: نامرغوب بودن پودر شوینده
راه حل: آموزش نحوه استفاده از پودر مرغوب (تهیه از طریق مشتری)

 

داخل دستگاه کف می ماند

علت: نامرغوب بودن مایع ظرفشویی
راه حل: آموزش نحوه استفاده از مایع مرغوب (تهیه از طریق مشتری)

 

داخل دستگاه کف می ماند

علت: تنظیم نبودن درجه مایع
راه حل:آموزش صحیح نحوه تنظیم درجه مایع ظرفشویی

 

داخل دستگاه کف می ماند

علت: معیوب بودن مخزن مایع
راه حل: تعویض مخزن مایع

 

کارکرد مداوم پمپ تخلیه

علت: نشتی آب به زیر دستگاه (عمل کردن فلومتر)
راه حل: تخلیه آب زیر دستگاه ( تنظیم هیدروستات)

 

کارکرد مداوم پمپ تخلیه

علت: معیوب بودن پمپ تخلیه
راه حل: قطعه تعمیر یا تعویض میگردد.

 

کارکرد مداوم پمپ تخلیه

علت: معیوب بودن(گیرکردن) میکروسوئیچ فلومتر
راه حل: قطعه تعمیر یا تعویض میگردد.

 

کارکرد مداوم پمپ تخلیه

علت: گیرکردن شناور فلومتر
راه حل: رفع گیر شناور (تنظیم هیدرواستات)

 

کارکرد مداوم پمپ تخلیه

علت: معیوب بودن تایمر
راه حل:قطعه تعمیر یا تعویض میگردد.

 

کارکرد مداوم پمپ تخلیه

علت: معیوب بودن برد کنترل – گیرکردن شناورفلومتر
راه حل: قطعه تعمیر یا تعویض میگردد.

 

کمتر یا بیش از حد آبگیری میکند

علت:معیوب بودن هیدروستات
راه حل: تنظیم یا تعویض هیدرواستات

 

کمتر یا بیش از حد آبگیری میکند

علت: معیوب بودن تایمر
راه حل: قطعه تعمیر یا تعویض میگردد.

 

کمتر یا بیش از حد آبگیری میکند

علت: معیوب بودن برد کنترل
راه حل: قطعه تعمیر یا تعویض میگردد.

 

بسته نشدن درب دستگاه

علت: شکستگی زبانه درب دستگاه

راه حل: تعویض زبانه درب

 

بسته نشدن درب دستگاه

علت: شکستگی قفل دستگاه
راه حل: تعویض قفل درب

 

بسته نشدن درب دستگاه

علت: کج بودن لولای درب
راه حل : تعویض لولای درب

 

باز نشدن درب دستگاه

علت: شکستگی قفل دستگاه
راه حل: تعویض قفل درب

 

باز نشدن درب دستگاه

علت: کج بودن لولای درب
راه حل: اصلاح لولای درب

 

نشتی آب از زیر دستگاه

علت: تراز نبودن دستگاه
راه حل: تراز کردن دستگاه

 

نشتی آب از زیر دستگاه

 علت: سوراخ یا پاره بودن شلنگ های هدایت آب
 راه حل: تعویض شلنگ

باز نشدن درب جاپودری

علت: ریختن پودر بیش از اندازه درجاپودری
راه حل: کم کردن مقدار پودر و دادن آموزش لازم

 

باز نشدن درب جاپودری

 علت : دفرمه شدن اورینگ درب جاپودری
راه حل: تعویض اورینگ

 

باز نشدن درب جاپودری

علت: عدم وجود برق در پریز
راه حل: رفع عیب توسط مشتری

 

باز نشدن درب جاپودری

 علت:قطعی کابل برق
 راه حل : کابل تعمیریا تعویض میگردد.

باز نشدن درب جاپودری

علت : خرابی جعبه ترمینال
راه حل: قطعه تعمیریا تعویض میگردد.

 

باز نشدن درب جاپودری

علت: عمل نکردن کلید روشن وخاموش (ON/OFF)
راه حل: قطعه تعمیریا تعویض میگردد.

 

 عدم آبگیری دستگاه

علت: قطعی آب داخل لوله آب
راه حل: رفع عیب توسط مشتری 

 

عدم آبگیری دستگاه

علت: تاخوردگی شلنگ ورودی آب
راه حل: رفع تاخوردگی و تعویض درصورت نیاز

 

عدم آبگیری دستگاه

 علت: خرابی شیربرقی
راه حل: قطعه تعمیریا تعویض میگردد.

 

عدم آبگیری دستگاه

 علت: خرابی هیدرواستات
راه حل: قطعه تعمیریا تعویض میگردد.

 

توقف کامل تایمر

علت: سوختن ترموفیوز
راه حل: تعویض ترموفیوز(نصب فنر ترموستات هولدر) 

 

توقف کامل تایمر

علت: عدم وجود فنرترموستات هولدر
راه حل: نصب فنرترموستات هولدر

 

توقف کامل تایمر

علت: سوختن ترموستات
راه حل: تعویض ترموستات

 

توقف کامل تایمر

علت: معیوب بودن تایمر
راه حل: قطعه تعویض یا تعمیر میگردد.

 

توقف کامل تایمر

علت: شکستگی جایگاه ترموستات
راه حل: تعویض جایگاه ترموستات

 

دستگاه در زمان آبگیری قطع و وصل میکند

علت: عمل نکردن هیدروستات
راه حل : قطعه تعمیر یا تعویض میگردد.

دستگاه در زمان آبگیری قطع و وصل میکند

علت: پایین بودن شلنگ تخلیه
راه حل: قراردادن شلنگ در ارتفاع 45سانتی متری

 

دستگاه در زمان آبگیری قطع و وصل میکند

علت: تنظیم نبودن پایه های دستگاه
راه حل: تنظیم پایه ها

 

دستگاه تخلیه نمیکند

علت: تاخوردگی شلنگ خروجی
راه حل: رفع تاخوردگی، تعویض درصورت نیاز

دستگاه تخلیه نمیکند

علت: کثیف بودن فیلترهای دستگاه
راه حل: تمیز کردن فیلترهای دستگاه

دستگاه تخلیه نمیکند

علت: بالابودن سطح شلنگ تخلیه از سطح دستگاه
راه حل: قراردادن شلنگ در ارتفاع 45سانتی متری

 

دستگاه تخلیه نمیکند

علت: گرفتگی سیفون آب تخلیه
راه حل: رفع عیب توسط مشتری

 

دستگاه تخلیه نمیکند

علت: عمل نکردن واترپمپ تخلیه
راه حل: قطعه تعویض یا تعمیر میگردد.

دستگاه تخلیه نمیکند

علت: عدم فرمان صحیح تایمر
راه حل: قطعه تعویض یا تعمیر میگردد.

عدم شستشوی تمیز ظروف

علت:معیوب بودن جاپودری
راه حل: تعویض جاپودری

دستگاه تخلیه نمیکند

علت: مرغوب نبودن مایع استفاده شده
راه حل: استفاده از مایع مناسب

دستگاه تخلیه نمیکند

علت: مرغوب نبودن پودر استفاده شده
راه حل: استفاده از پودر مناسب

 

دستگاه تخلیه نمیکند

علت: مناسب نبودن درجه حرارت
راه حل: تنظیم درجه حرارت مناسب

 

دستگاه تخلیه نمیکند

علت: تمیز نبودن فیلتر
راه حل: تمیزکردن فیلترهای دستگاه به همراه آموزش

 

دستگاه تخلیه نمیکند

علت: پایین بودن ارتفاع شلنگ تخلیه ازحداستاندارد
راه حل: تنظیم سطح شلنگ تخلیه

 

دستگاه تخلیه نمیکند

علت: پایین بودن سطح آب داخل دستگاه
راه حل: تنظیم سطح آب

 

دستگاه تخلیه نمیکند

علت: گرفتگی فاضلاب
راه حل: رفع گرفتگی توسط مشتری

 

دستگاه تخلیه نمیکند

علت: معیوب بودن پمپ تخلیه
راه حل: تعویض پمپ تخلیه

عدم چرخش آبفشان

علت: معیوب بودن موتور شستشو
راه حل: تعویض موتور

عدم چرخش آبفشان

علت: پاره بودن شلنگ رابط
راه حل: تعویض شلنگ

 

عدم چرخش آبفشان

علت: گیرکردن آبفشان به ظروف
راه حل: جابه جا کردن یا خارج کردن ظروق بلند

 

عدم چرخش آبفشان

علت: انسداد سوراخهای آبفشان
راه حل: سرویس آبفشان ها

باقی ماندن پودر در جاپودری

علت: فاسد بودن پودر
راه حل: جایگزینی پودر مناسب

 

باقی ماندن پودر در جاپودری

علت: نفوذ آب به مخزن پودر قبل از بازشدن درب جاپودری
راه حل: تعویض اورینگ یا مخزن پودر

 

باقی ماندن پودر در جاپودری

علت: چیدمان ناصحیح ظروف که ازبرخورد آب به پودر جلوگیری میکند
راه حل: جابه جا کردن یا خارج کردن ظروف (به همراه آموزش)

 

ایجاد شبنم روی ظرف

علت: تنظیم نبودن درجه مایع
راه حل: تنظیم درجه مایع

ایجاد شبنم روی ظرف

علت: نیمه باز قرارندادن درب دستگاه بعد ازپایان کار
راه حل: ارائه آموش لازم

 

ایجاد شبنم روی ظرف

علت: عمل نکردن المنت
راه حل: رفع عیب

دیجی سرویس

شرکت دیجی سرویس با هدف تعمیر لوازم خانگی در محل بدون نیاز به جابجایی و با 15 سال سابقه تعمیر لوازم خانگی و صنعتی جهت رفاه حال هموطنان ارجمند اقدام به تجهیز تیم تکنسین و کارآزموده کرده تا با انجام تعمیرات و سرویس های مورد نیاز بتواند با کاهش زمان و هزینه های تعمیر و نیز عدم نیاز به جابجایی های طاقت فرسا، آسایش و آرامش را برای شما به ارمغان آورد.

7 روز هفته 24 ساعته آماده خدمت رسانی به شما هستیم.

 

اطلاعات تماس

تلفن دفتر شهرک غرب: 88564350

تلفن دفتر تجریش: 26761085

وب سایت: www.digiservice724.ir 

آدرس: سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی

کوچه 26 شرقی پلاک 14، واحد 2

گوگل  لینکدین  پینترست  تلگرام

فیسبوک  اینستاگرام  تویتر  آپارات