دیجی سرویس

عیب یابی یخچال(قسمت دوم)

عیب یابی یخچال(قسمت دوم)

عیب : ساید کار نمی کند چراغ داخل آن نیز روشن نمی شود.

علت عیب : پریز برق ندارد . دو شاخه و سیمهای رابط برق معیوب هستند.
رفع عیب : دستگاه ولت متر را روی اندازه گیری برق شهر ( 250 یا 300 ولت متناوب ) قرار دهید . دو سیم آزمایش دستگاه را به محل اتصال پریز وصل کنید . اگر در پریز برق نباشد ( عقربه ولت متر حرکت نکند ) عیب از نبودن برق شهر – سوختن فیوز مخصوص پریز – سوختن فیوز منزل یا محل مورد استفاده یا خرابی سیمکش مربوط به پریز است 

 
عیب : موتور ساید کار نمی کند چراغ روشنایی داخل ساید روشن می شود.

علت عیب : ترموستات خراب است یا سیمهای رفت و برگشت معیوبند و اورلود یا رله استارت خراب است . موتور خراب است .
رفع عیب : با توجه به روشن شدن چراغ روشنایی داخل ساید به هنگام باز کردن درب آن نشان می دهد که بخش اولیه برق یعنی دو شاخه و سیمهای رابط تا ترموستات یا محل انشعاب سالم می باشند در غیر اینصورت باید هر یک از موارد مقابل مورد آزمایش قرار گیرند .

عیب : یخچال در تمام اوقات خوب کار می کند سرما مطلوب است ولی در برخی مواقع موتور صدای چیک چیک می دهد و عمل سرما سازی متوقف می شود .

علت عیب : برق شهر ضعیف است
رفع عیب : ولت متر را روی اندازه گیری برق شهر قرار داده و در زمانی که موتور صدای چیک چیک می دهد مقدار ولتاژ برق شهر را اندازه گیری کنید . اگر مقدار ولتاژ خیلی کمتر از 220 ولت بوده باشد عیب از کم شدن ولتاژ برق شهر است .

 

عیب : موتور ساید کار نمی کند سرما نداریم بعد از چند لحظه موتور صدای چیک چیک حاصل می شود .

علت عیب :رله استارت معیوب است – موتور خراب می باشد – کمپرسور یا سیکل گردش گاز دارای اشکال است
رفع عیب :رله استارت و اورلود را از موتور جدا کرده و موتور را با سیم تست مستقیماً بکار اندازید اگر موتور کار نکرد یا شدت جریان آن زیاد باشد موتور یا کمپرسور معیوب است در غیر اینصورت سیستم گردش گاز اشکال دارد رله استارت و اورلود نیز باید جداگانه تست شوند .

 

عیب : یساید تمام مدت کار می کند سرما بیش از حد معمول است . تمام چیزهایی که در یخچال گذاشته می شود یخ می زنند .

علت عیب : ترموستات تنظیم نیست . لوله بالب از جای مخصوص خود در اواپراتور جدا شده است . سر سیمهای ترموستات به هم اشتباه وصل شده اند – ترموستات خراب می باشد .
رفع عیب : به ترموستات توجه کنید اگر درجه روی شماره زیاد قرار گرفته باشد آن را روی شماره مناسب قرار دهید تا عیب بر طرف گردد در غیر اینصورت بالب و محل قرار گرفتن آن را بررسی کنید اگر از جای اصلی خود در اواپراتور خارج شده باشد آن را در جای اصلی خود قرار دهید اگر ترموستات خراب باشد آن را تعویض کنید .

 

عیب : وقتی دو شاخه ساید را به برق وصل می کنیم فیوز منزل فوراً قطع می گردد .

 علت عیب :سیم پیچ های موتور اتصال کوتاه کرده اند سیمهای برق ساید در مکانی به هم اتصال یافته اند .
رفع عیب : رله استارت و اورلود ساید را از موتور خارج کنید دوشاخه ساید را به برق وصل کنید اگر فیوز منزل قطع نکرد و موتور خراب است . اگر سیم ها به هم اتصال یافته اند از هم جدا نموده و با نوار چسب آنها را عایق کاری کنید رله استارت و اورلود را نیز تست کنید .

 

عیب : موتور ساید خوب کار می کند سرما مناسب است لامپ روشنایی روشن نمی شود .

علت عیب : لامپ سوخته است – کنتاکتهای اتصال سر پیچ به لامپ خوب اتصال نمی کنند – شستی معکوس لامپ معیوب است سیم کشی روشنایی اشتباه می باشد .
رفع عیب : لامپ را تست کنید اگر خراب است عوض نمایید چنانچه سالم است کنتاکتهای اتصال سر پیچ و نحوه اتصال آنها را بازید کنید اگر کنتاکتها بخوبی به لامپ اتصال نمی یابند کنتاکتها را به درستی به لامپ اتصال کنید اگر عیب از این قسمتها نباشد شستی معکوس لامپ را پس از در آوردن دو شاخه یخچال از برق تست کنید .

 

عیب : بدنه ساید برق دارد .

 علت عیب : موتور معیوب می باشد ناحیه ای از سیم های رابط لخت شده و بدنه اتصال یافته است کنتاکتهای اتصال یا سر سیم های ترموستات شستی معکوس رله استارت یا اورلود به بدنه اتصال یافته اند .
رفع عیب : رله استارت و اورلود را از موتور جدا کرده و یخچال را به برق وصل کنید آنگاه با ولت متر یا فازمتر یا هر وسیله مناسب دیگر وجود برق در بدنه یخچال را تست کنید اگر در بدنه یخچال برق نباشد عیب از موتور است ولی اگر در هنگام راه اندازی موتور در بدنه برق نباشد احتمالاً پایه های اتصال سر سیم های ترموستات – اورلود – شستی معکوس به بدنه اتصال یافته یا ناحیه ای از سیمهای رابط لخت شده و به بدنه اتصال یافته آن را بدقت بازدید نموده و عیب را شناسایی و برطرف کنید .

 

عیب : مدت کار موتور ساید کم – سرما نیز کم است .

علت عیب : درجه ترموستات روی شماره مناسب نمی باشد . ترموستات تنظیم نیست .
رفع عیب :درجه ترموستات را روی شماره مناسب قرار دهید . اگر شماره مناسب است ترموستات تنظیم نمی باشد . آن را تنظیم کنید تا عیب برطرف گردد.

 

عیب : ساید تمام وقت کار می کند – اواپراتور خنک نمی شود

علت عیب : یخچال گاز ندارد
رفع عیب : پس از یافتن محل نشت آن را لحیم نموده سپس با انجام تمام مراحل شارژ گاز عیب برطرف می گردد.

 

عیب : ساید تمام وقت کار می کند سرما خیلی کم است – مقدار گاز مناسب می باشد

علت عیب : کمپرسور از فشار افتاده است
رفع عیب :کمپرسور را تعمیر یا در صورت امکان تعویض نمایید تا عیب برطرف شود.

 

عیب : قسمتهایی از اواپراتور کاملاً یخ بسته و قسمت های دیگری از آن کاملاً خنک نمی شود .

علت عیب :لوله های ساید مسدود هستند – گاز کم است .
رفع عیب :در صورت امکان لوله مویی را تعویض کنید و لوله های یخچال را بطور کامل شستشو دهید فیلتر درایر را  عوض کرده آنگاه ساید  را شارژ کنید تا عیب برطرف گردد.

 

عیب : موتور ساید مدت زیادی کار می کند سرما مناسب نیست گاز ساید کامل می باشد .

علت عیب :فاصله کندانسور با دیوار کم می باشد
رفع عیب : اگر روی کندانسور گرد و غبار گرفته است به طور کامل تمیز کنید چنانچه فاصله آن از دیوار کم است فاصله را تا حد مناسب بیشتر کنید تا عیب برطرف گردد اگر ساید در محیط گرم استفاده می شود نصب فن کوچک در بغل موتور برای خنک کردن موتور نتیجه مطلوبی خواهد داشت حتی استفاده از پنکه نیز خیلی مناسب است .

 

عیب : اواپراتور برفک زیاد می زند .

علت عیب : ساید در محل گرم و مرطوب قرار دارد . لاستیک های دور درب خراب هستند – درب ساید خوب بسته نمی شود
رفع عیب :اگر محل مورد استفاده ساید مناسب نیست جای آن را عوض کنید چنانچه مناسب باشد لاستیک ها را بازدید کرده اگر پاره شده اند یا قدرت آهنربای آنها کم شده است آنها را عوض کنید تا عیب برطرف گردد.

 

عیب : پس از شارژ کردن ساید مدتی خوب کار می کند و سپس عقربه گیج تا حد تخلیه کامل نزول کرده و سرما سازی متوقف می گردد .

علت عیب : لوله ها بویژه لوله کاپیلاری مسدود است درایر مسدود می باشد
رفع عیب :اگر امکان داشته باشد لوله مویی را عوض کنید در غیر اینصورت لوله مویی و لوله های اواپراتور را بطور کامل شستشو دهید آنگاه فیلتر درایر را عوض کرده تمام مراحل شارژ گاز را انجام داده و به ساید گاز تزریق کنید تا عیب برطرف گردد.

 

عیب : مدت کار موتور یخچال نرمال تمام مسیر لوله برگشت برفک می زند .

 علت عیب : گاز ساید زیاد است
رفع عیب :مقداری از گاز یخچال را تا حد مجاز کم کنید تا عیب برطرف گردد .

 

عیب : ساید هنگام کار صدای ناهنجار می دهد

علت عیب :محل استقرار ساید تنظیم نیست لاستیک های لرزه گیر و پیچهای نگهدارنده موتور معیوبند سایر پیچ ها شل می باشند .
رفع عیب :محل استقرار ساید را تنظیم کنید اگر لاستیک های لرزه گیر موتور خرابند تعویض نمائید سپس شل بودن پیچهای موتور را بازدید کنید اگر پیچ ها ی موتور و یا پیچ های سایر قسمت ها شل هستند سفت کنید تا عیب برطرف گردد.

 

عیب : قسمت فریزر – ساید . فریزر خوب خنک می شود قسمت یخچال اصلاً خنک نمی شود .

علت عیب :گاز ساید – فریزر کم است
رفع عیب :پس از اینکه موتور مدت مناسبی کار کرد بشرط اینکه حدود 20 سانتیمتر بعد از اواپراتور یخچال سرد نشود یا برفک نزند گاز تزریق کنید تا عیب برطرف گردد .

 

عیب: یک دستگاه  ساید بای ساید دارم که بدنه آن گرم می شود. مشکل از کجاست؟

دستگاه ایرادی ندارد. گرم شدن بدنه مربوط به عبور گاز فریون و تبادلات گازی است واین امر در تمامی یخچالها طبییعی است.
عیب:  یک دستگاه ساید دارم که سبزیجات در آن یخ می زند. برای جلوگیری از این کار چه باید کرد؟

شما می بایست ساید را روی درجه 3 یا 4 تنظیم نمایید. چرا که سرمای دستگاه به حدی است که در درجات دیگر مثلا درجه 1 امکان یخ زدن سبزیجات وجود دارد.


عیب: یک دستگاه ساید دارم که وقتی آنرا روی درجه 3 تنظیم میکنیم روی درجه تنظیم شده توسط ما نمی ماند مشکل از کجاست؟

این امر کاملا طبیعی است. شما می بایست چند ساعت صبر کنید تا دمای ساید به دمای تنظیمی شما برسد.

سوال:  کاربرد دکمه Thaw ,Chill ,QuickCool ,Soft Mode برروی ساید چیست؟

این علامات مربوط به کشوی مخصوص تعبیه شده در قسمت یخچال میباشد، بطوریکه میتوان دمای آن محفظه را مستقل از بقیه قسمتهای یخچال تنظیم نمود. دکمه Thaw برای آب کردن تدریجی یخ گوشت (بدون از دست دادن کیفیت آن )، Chill ایجاد محیط خنک برای حفظ رطوبت و تازگی مواد غذایی، Quick Cool (خنک سازی فوری نوشیدنی ها)، Soft Mode (فریزرملایم ).


سوال: یکدستگاه  ساید دارم، برای مسافرت می توانیم دستگاه را خاموش کرده بعد از مراجعه به برق بزنیم؟

همانطور که میدانید مواد غذایی نمیتوانند برای مدت طولانی درمحیط یخچال نگهداری شوند به همین جهت بهتراست مواد غذایی فاسد شونده را از قسمت یخچال خارج نموده و با استفاده از کلید Vacation قسمت یخچال را خاموش کرده و بدون آنکه خللی در کارکرد فریزر وارد شود. این امر سبب میشود ضمن کاهش استهلاک و هزینه های مصرفی دستگاه، از قابلیت فریزر دستگاه به تنهایی استفاده نمود. درضمن میبایست ظرف جمع آوری یخ های تولیدی یخ ساز را تخلیه و شیر ورودی آب را بسته و کلید Ice Type را درحالت Off قرار دهید. این قابلیت در یخچالهای ساید بای ساید سامسونگ بسیار کاربردی و مفید است.  

سوال: تکنولوژی No Frost چیست؟

سیستم خنک کنندگی بدون برفک در یخچال ساید می باشد.
دستگاه یخچال ساید ما یخ تولید نمی کند مشکل از کجاست؟
مشکل مربوط به متغیر بودن فشارآب درطول شبانه روز است. برای تنظیم دستگاه خود با مرکز سرویس با شماره چهار رقمی 8255 تماس حاصل فرمایید. با اینکه ایراد اصلی در تغییر فشار آب می باشد اما قابلیت تنظیم در یخچال ساید وجود دارد.

 سوال:  یکدستگاه یخچال ساید دارم، که بوی نامطبوعی دارد. چه پیشنهادی دارید؟   
    1- شستشو بدنه با جوش شیرین
    2- قراردادن ذغال یا لیموترش یا مقداری وانیل در داخل یخچال
    3 - خاموش کردن دستگاه و قراردادن آن با دربهای باز در هوای آزاد
  

سوال: یخچال  ساید خریده ایم آیا برای نصب، نیاز به ترانس دارد؟

درصوتیکه برق منزل شما دارای نوسان (کم وزیاد شدن ولتاژ) باشد بهتراست از یک ترانس Stabilizer ( تثبیت کننده ولتاژ) استفاده نمایید. درغیر اینصورت استفاده از محافظ های ارزان قیمت توصیه نمیشود.

عیب:  ساید داریم که با قطع جریان برق، دیگر روشن نمیشود مشکل از کجاست؟

 همزمان کلید Power Cool و Power Freeze را فشار دهید، دستگاه به طور موقت شروع به کارکرده که این کارکرد دستگاه شما موقتی خواهد بود ومی بایست با مرکز سام سرویس با شماره چهار رقمی 8255 تماس بگیرید. این قابلیت بسیار جالب به شما کمک می کند تا بدون وقفه از یخچال خود استفاده کنید.

دیجی سرویس

شرکت دیجی سرویس با هدف تعمیر لوازم خانگی در محل بدون نیاز به جابجایی و با 15 سال سابقه تعمیر لوازم خانگی و صنعتی جهت رفاه حال هموطنان ارجمند اقدام به تجهیز تیم تکنسین و کارآزموده کرده تا با انجام تعمیرات و سرویس های مورد نیاز بتواند با کاهش زمان و هزینه های تعمیر و نیز عدم نیاز به جابجایی های طاقت فرسا، آسایش و آرامش را برای شما به ارمغان آورد.

7 روز هفته 24 ساعته آماده خدمت رسانی به شما هستیم.

 

اطلاعات تماس

تلفن دفتر شهرک غرب: 88564350

تلفن دفتر تجریش: 26761085

وب سایت: www.digiservice724.ir 

آدرس: سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی

کوچه 26 شرقی پلاک 14، واحد 2

گوگل  لینکدین  پینترست  تلگرام

فیسبوک  اینستاگرام  تویتر  آپارات